SVETLO MESTA 2017-04-08T18:46:32+00:00

O projekte

SVETLO MESTA
Dobrý trh je viac než udalosť. Trikrát do roka vytvára pomyselný ostrov akceptácie, vzájomného rešpektu, kreativity a pozitívneho sociálneho prostredia. Dobrý trh generuje priestor pre akceptáciu odlišnosti, vzájomnú podporu a ľudskosť a takto presahuje svoju fyzickú prítomnosť v uliciach mesta. Symbolicky povedané, prináša na povrch aspekt svetla, ktorý je najhodnotnejšou a najdôležitejšou črtou nášho projektu.

Pripravujeme bohatý program na niekoľkých pódiách, okrem predaja lokálnych výrobkov sa bude aj hrať, spievať, diskutovať, vyrábať, či cvičiť. Pribudne viac umeleckých predstavení, workshopov, diskusií, čítaní a iných sprievodných aktivít týkajúcich sa dôležitosti kultúrnej diverzity v spoločnosti a práce so znevýhodnenými skupinami. Cieľom projektu Dobrý trh – Svetlo mesta je aj propagácia mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú týmito témami. Prostredníctvom projektu Svetlo mesta chceme zlepšiť podmienky miestnych neziskoviek, ktorých aktivity sú prepojené s témami ako extrémizmus, boj za ľudské práva, imigranti. Prezentovaním ich aktivít počas Dobrého trhu chceme dostať ich činnosť do povedomia širokej verejnosti.

Našim hlavným cieľom je nadväzovať medzinárodnú spoluprácu. S Asociáciou súčasného tanca a nórskym partnerom – kultúrnym združením Transnational Arts Production (TrAP) z Osla pripravujeme počas Dobrého trhu niekoľko tanečných a vizuálnych predstavení. V novembri sa bude počas Nu Dance fest konať workshop pod vedením nórskeho tanečníka a choreografa Martina Slaatto. Netradičné tanečné vystúpenie, ktoré vznikne na workshope, sa bude prezentovať počas vianočného Dobrého Trhu. Okrem tejto performance predstaví Dobrý trh návštevníkom aj nórskeho umelca Michela Pavlou so sériou videoinštalácií, pripravených špeciálne pre priestor Starej Tržnice a jej okolia.

Hlavným bodom decembrového programu bude umelecký program. Výtvarníci budú pozvaní, aby vytvorili video alebo svetelnú inštaláciu pre verejný priestor. Základným elementom všetkých diel bude svetlo – návšteníci nájdu site-specific video projekcie, svetelné inštalácie aj interaktívne diela. Téma projektu je spojená s myšlienkou Svetla mesta – svetlo ako kreatívne médium, pozitívna sila, kontrast tmy a svetla, alebo svetlo ako abstraktné spojenie medzi ľuďmi.
Dobrý trh je udalosť, ktorá priťahuje veľkú škálu návštevníkov rôzneho veku. Má obrovský potenciál zaangažovať divákov, ktorý bežne neprichádzajú do kontaktu s so súčasným umením. Našim cieľom je autentickou a nenútenou cestou zvýšiť komunikáciu a participáciu návštevníkov. SVETLO MESTA chce svojim návštevníkom priniesť novú, nevšednú skúsenosť.
——————–

THE LIGHT OF THE CITY
The Good Market is more than an event; three times a year it creates an island of acceptance, respect, creativity and positive social environment. Beyond its physical presence in the streets of the city, it generates a space for accepting otherness, mutual support and humanity. Symbolically speaking, it brings out the aspect of light, which is the most valuable and important feature of our project.

We will unveil a rich program of events happening on its many stages – from local goods markets to performances, musical events, discussions to workshops for public. We have prepared a number of art projects, workshops, public readings and other accompanying activities dedicated to the importance of cultural diversity in our society and to work with socially disadvantaged groups.

Another goal of our project is to promote non-profit organizations that are devoted to these topics. “The Light of The City” project aims to improve the conditions of local NGOs working with various topics, such as extremism, fight for human rights, immigrants. By presenting them at the Market we want to contribute to raising the public awareness about their activities.

Our main aim is also to establish more international collaborations. We will collaborate with the Slovak Contemporary Dance Association and our Norwegian partner, Transnational Arts Production (TrAP) cultural centre from Oslo and together prepare a number of dance and visual performances. A workshop led by the Norwegian choreographer Martin Slaatto will be held during the Nu Dance Fest in November. The choreography of this unconventional dance performance created during the workshop will be presented during our Christmas edition of The Good Market. We will also introduce Norwegian artist Michel Pavlou and his series of video installations, the site-specific installation will be made especially for the Old Market Hall and its surroundings.
The highlight of our December event will be the artistic program. The artists will be invited to create a video or light installation in public space. All art pieces will employ light as their main medium: from projection-based works to light installations, visual performances or interactive works. The theme of the project is related to the idea of “Light of The city” – light as a creative medium, positive force, the contrast of light and darkness, light as an abstract expression of connection between people.
The Good Market is a venue which attracts a big variety of visitors of different age groups.

The event has a huge potential to draw visitors who do not normally come into contact with contemporary art. Our aim is to engage the visitors of the Market through in an authentic and unforced and enhance their communication and participation. “The Light of The City” aims to provide them the with a new, “out of the ordinary” experience.

Program

V rámci projektu “Dobrý trh – Svetlo Mesta” sme doteraz realizovali tieto aktivity:
Events that we have realized within the project “The Good Market – The Light of The City”:

Dobrý trh na Panenskej ulici & Otváracia tlačová konferencia projektu, 15. september 2016
The Good Market in Panenská street & Project opening press conference, September 15th 2016

fotodokumentácia / photo documentation

Workshop “Transportation Dance” s nórskym umelcom Martinom Slaatto počas Nu Dance Fest, 18. november – 20. november 2016
“Transportation Dance” workshop with norwegian artist Martin Slaatto during Nu Dance Fest, November 18 – November 20, 2016

Pripravujeme / Upcoming event:
SVETLO MESTA: Dobrý trh v Starej tržnici a okolí
THE LIGHT OF THE CITY: The Good Market in the Old Market Hall and surrounding streets
Facebook event

Partneri

Projekt “Dobrý trh – Svetlo mesta” by nebolo možné realizovať bez partnerov z Nórska a Slovenska. Tými našimi sú:

Transnational Arts Production – TrAP / Oslo, Nórsko
Asociácia súčasného tanca / Bratislava, Slovensko

TrAP je nezávislá organizácia pre umeleckú produkciu. Jej cieľom je zvýšiť diverzitu v oblasti nórskeho umenia a kultúry. TrAP spolupracuje s umelcami a projektami, ktoré presahujú hranice a prepájajú súčasné medzinárodné umenie s nórskou umeleckou scénou. Organizácia pracuje s rôznymi umeleckými disciplínami, okrem vizuálneho umenia, divadla a hudby je to i film a literatúra.
V rámci projektu “Dobrý trh – Svetlo Mesta” má TrAP úlohu kurátorov; jej zástupcovia vyberú umelcov, ktorých budeme prezentovať počas nášho Dobrého trhu v decembri 2016.
Web: http://www.trap.no/en/

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA (AST) je mimovládna organizácia, založená v roku 1996 umelcami pôsobiacimi v oblasti súčasného tanca (tanečníkmi, choreografmi a študentami).
Pôsobí v oblasti súčasného tanca, pohybového divadla a performing arts. Spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami s cieľom podporiť slovenské súčasné umenie a priori súčasný tanec v kontexte domáceho a medzinárodného umeleckého
Priestoru. Ťažiskovými aktivity AST je NU DANCE FEST – medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, založený v roku 2006; produkcie diel slovenských choreografov a NU VIDEO DANCE – súťaž tanečných filmov pre slovenských a českých tvorcov, založená v roku 2014.
V spolupráci s AST zorganizujeme workshop “Transportation Dance” nórskeho tanečníka a choreografa Martina Slaatto. Workshop sa uskutoční počas NU DANCE FEST v novembri a jeho výsledky budeme prezentovať počas Dobrého trhu v decembri 2016.
Web: www.sucasnytanec.sk
——————
The project The Good Market – The Light of the City wouldn’t be possible to organise without our partners from Norway and Slovakia. Our partners are:

Transnational Arts Production – TrAP / Oslo, Nórsko
Contemporary Dance Association / Bratislava, Slovensko

TrAP
Transnational Arts Production (TrAP) is an independent arts production company. Our aim is to increase diversity within Norwegian arts and culture. TrAP works with artists and projects that cross borders and brings international contemporary art to the Norwegian art scene. We work with arts in various disciplines, including visual and performing arts, film and literature.
TrAP has a curatorial role in the project; they have selected norwegian artists whom we will present during our event in December.
Website: http://www.trap.no/en/

CONTEMPORARY DANCE ASSOCIATION (AST) is a non-governmental organisation established in 1996 by artists from different fields of contemporary dance (dancers, choreographers, students). AST works in the field of contemporary dance, physical theatre and performing arts. They collaborate with many local and foreign cultural organisation with the aim to support Slovak contemporary art, foremostly contemporary dance, in the local and international art context. Their main activities are NU DANCE FEST – festival for contemporary dance and physical theatre, established in 2006; production support for Slovak choreographers and NU VIDEO DANCE – dance movies competition for Slovak and Czech creators, established in 2014.
In a close collaboration with AST we will organise a workshop “Transportation Dance”, conducted by Norwegian dancer and choreographer Martin Slaatto. The workshop will take place during the NU DANCE FEST in November. We will present the results of the workshop during The Good Market event in December.
Website: www.sucasnytanec.sk

Novinky

THE LIGHT OF THE CITY – a curatorial text by Brynjar Bjerkem, TrAP, Oslo

SVETLO MESTA

Sprievodný text k umeleckej intervencii, Bratislava, 17. december 2016
Brynjar Bjerkem – programový riaditeľ, TrAP, Oslo

Svetlo bolo odjakživa prostriedkom ľudstva, ako ovládať okolité prostredie. Svetlo vie vystriedať chaos a zjednotiť jeho časti. Slnečné svetlo, ktoré čerpáme z prírody, má pre nás životodárne účinky. Existuje však niečo ako temné svetlo, svetlo noci, ktoré nedokážeme dostať pod našu kontrolu a využívať? S mesačným svitom si už od pradávnych čias spájame akúsi temnú príťažlivosť, mesačné svetlo predstavuje opak slnečného svetla, odráža temnotu v nás. Aj polárna žiara je svetlo, ktoré je vnímané špecificky. V tak južne položených miestach ako Bratislava, je veľmi vzácna – tento jav silnie s približovaním sa k magnetickým pólom.

Keď počas jasných zimných nocí obloha v severnej Európe vzplanie závojom farieb polárnej žiary, pripomína ľahučký závoj nad Zemou, či žiarivú stuhu vinúcu sa do nekonečného vesmíru. Každú zimu priláka tento neobyčajný svetelný zážitok čoraz viac turistov do Nórska. Treba však mať aj štastie, polárna žiara je nevyspytateľná a málokedy sa dá predpovedať, kedy a kde sa objaví.

Dnes už vieme, že tento svetelný úkaz vzniká pri vstupe elektromagnetických častíc slnečného vetra do zemskej atmosféry, pri čom sa uvoľní energia. Táto vedomosť je pomerne nová a môže znieť trochu nudne. Stále však môžeme stretnúť ľudí,  ktorí vyrastali s oveľa tajomnejšími vysvetleniami vzniku polárnej žiary. Mnohé deti vyrastali s upozornením, že nikdy nesmú sami kráčať pod polárnou žiarou alebo ju uraziť, lebo ich stiahne so sebou na nebo.

Zmienka o tomto pre niektorých znepokojivom svetle putujúcom po nočnej oblohe sa objavuje aj v severoeurópskom folklóre. Vystupuje v ságe o nadprirodzených lovcoch poľujúcich na nebi v severskom príbehu o Aasgaardsreien (Jouldaze v jazyku Sami), či v jeho nemeckej verzii s názvom  Die Wütende Heer/Die Wilde Jagd. Hovorí o tom, že v čase okolo Vianoc môžete na nebi uzrieť dlhý sprievod bojovníkov, fantómov a škriatkov, ktorí pochodujú naprieč oblohou. Zazrieť tento sprievod však neveštilo nič dobré – bytosti vás môžu stiahnuť so sebou, ak ste sa poriadne nepripravili na prichádzajúcu zimu. V minulosti zjavenie tejto jasnej žiary u ľudí vyvolávalo skôr nepokoj.

Zazriete bytosti a putujúcich ľudí, vraví povesť. Príbeh o Zúrivom vojsku (nem. die Wütende Heer) pravdepodobne vychádza z historických udalostí počas veľkej migrácie v Európe, keď masy ľudí utekali pred konfliktmi na Ďalekom Východe. Masy putujúcich ľudí sú často vnímané miestnou populáciou ako hrozba.

Tohtoročná predvianočná edícia Dobrého trhu v Bratislave má špeciálnu tému, Svetlo mesta. Inšpirovali sme sa príbehom o polárnej žiare a ľuďoch putujúcich v jej svetle. Z Nórska na trh prichádzajú dvaja umelci, Michel Pavlou a Martin Slaatto, ktorí si pripravili umelecké intervencie prepájajúce svetlo a ľudí v pohybe.

Vo svojom projekte Martin Slaatto pripravil podľa vlastného konceptu tzv. Transporting Dance improvizovanú performance slovenských dobrovoľníkov, ktorá prebehne v špeciálnom stane a následne sa prenesie do uličiek trhu.  Martin Slaatto navštívi Bratislavu po prvý krát počas NU Dance festivalu už v novembri, počas ktorého si túto performance predpripraví na jej predstavenie počas Dobrého trhu. Kľúčovými slovami sú migrácia, pohyb, raj a bohatstvo – vyjadruje svoju túžbu po zjednotení, spolunažívaní na jednom mieste a vedenie dialógu.

Michel Pavlou odprezentuje sériu videoinštalácii, ktoré budú rozmiestnené na Dobrom trhu. Jeho projekty sa zaoberajú témami ako intenzita svetla, architektúra a hľadanie svojho miesta vrámci mestskej krajiny. Pomocou prerozprávania a kompozície vytvára obrazy charakteristické svetlom a rytmom, reaguje na topológiu trhu a jeho chronologický tok, snaží sa poskytnúť návštevníkom zážitok z vnímania svojho bytia ako súčasti histórie.

————-
Martin Slaatto sa narodil v Nórsku. Vyštudoval tanec a divadlo v Londýne a Osle. Ako umelec pôsobí už od roku 1973 a zvyčajne pracuje v exteriéri. V jeho projektoch sa stretáva tanec, divadlo, performance a inštalácie. V skupinových projektoch pracuje s rôznymi formami pohybu, pozícií a nálad, a vytvára tak okolo tela v pohybe obrazy.

Michel Pavlou sa narodil v Grécku. Vyštudoval ekonómiu a vizuálne umenie v Štrassbourgu a Nancy. Pôsobí vo viacerých krajinách a je jedným zo zakladateľov umeleckej iniciatívy Atopia v Osle. Už viac ako dekádu vo svojich projektoch skúma vzťah medzi fikciou a dokumentom, reálnym a virtuálnym, a reflektuje túto obojstrannosť cez obrazy.

Pre viac info:
http://www.trap.no/en/project/light-of-the-city
http://www.transporteringsdans.no
http://www.michelpavlou.net

THE LIGHT OF THE CITY
Conceptual text for an artistic intervention, Bratislava December 17th, 2016
Brynjar Bjerkem – Artistic programme manager, TrAP, Oslo

Light has forever been humanity’s way to control its environment. Light displaces chaos and promotes unity. Sunlight is our life-giving force, given us by the nature we spring from. However is there a dark light, a light of night, a light we neither may control nor exploit? The moonlight has always had a strong and dark attraction, both as a complementary to sunlight and as a mirror to darkness in us. The northern light still has a particular position. It can rarely be experienced as far south as Bratislava and appears stronger the closer one is to the magnetic poles.

On a clear winter night in northernmost Europe the northern light may flame in an overlapping shroud of colours across the full sky, appear as a soft veil surrounding you or as a vehement ribbon into endless space. It is a seductive sight and an experience an increasing number of visitors seek out in Norway in winter. Luck is required, as the northern light never will be controlled, and rarely be predicted.

We now know the light to arise from solar wind, where electro-magnetic particles are slung out of the Sun to hit the Earth’s atmosphere and emit energy. That’s fairly recent and possibly fairly boring knowledge. Even today we meet people who grew up with uncanny explanations of this light of night. Children have grown up to learn that one should not walk under the northern light alone, and be careful not to insult it, as the northern light may grab children on its way.

This disturbing light we may see wander the sky has its parallel in northern European folklore, in the narration of Aasgaardsreien – Jouldaze in Sami language – and in the Germanic story about die Wütende Heer and die Wilde Jagd. In the time before and during Christmas one may experience the sight of a parade of warriors, phantoms and goblins move across the northern sky. This parade was definitely a bad sight to behold, as the creatures could easily take you along, should your preparations for mid-winter be somehow lacking. It is easy to imagine the unease people had for this parade to appear, wandering in the flaming light.
Creatures are to behold, – as is wandering people, the story seems to tell. The story about die Wütende Heer possibly originates from the historic European Migration Period with groups of people escaping conflicts in the East. For a residential population wandering people has always appeared as a threat.

This year’s pre-Christmas market Dobrý trh in Bratislava has The Light of the City as its theme. We have been inspired by the story of the northern light – and that there may be people wandering in the light. We bring two artists from Norway, – Michel Pavlou and Martin Slaatto, to do interventions that connect light to humans on the move, in separate projects and in collaboration.

Martin Slaatto’s work will appear from a basecamp and spread out through the whole market area, as a performance improvised by Slovakian volunteers, arising from Slaatto’s concept of Transporting Dance. Martin Slaatto will first visit Bratislava during the NU Dance festival in November and consequently build on this performance when intervening in the market area. The keywords are migration, movement, paradise and wealth – and a simple wish to be united, reside in the same space and have a joined argument.

Michel Pavlou presents a series of video installations, spread out through Dobrý trh. Pavlou’s works are characterised by intensity of light, architecture and the search for people’s place inside a city landscape. Through narrative and composition his images are characterised by light and rhythm, in order to interact with the topology of the market itself and its chronological flow – and make the visitor experience her / his own historical simultaneity in the world.

—————
Martin Slaatto was born in Norway and has his education as a dancer and stage actor from London and Oslo. His experience as practicing artist goes back to 1973 and he usually prefers to work outdoor arenas. His projects are at the intersection between dance, theatre, performance and installation. Through group projects he uses different ways of movement, positions and moods to generate reflection around body and movement.

Michel Pavlou was born in Greece and has his education in economy and visual arts from Strasbourg and Nancy. He is based in several countries and is one of the founders of the artist initiative Atopia in Oslo. Over the last decade his work has mainly explored the relationship between fiction and documentary, the real and the virtual, examining this mutuality through images.

More info:
http://www.trap.no/en/project/light-of-the-city
http://www.transporteringsdans.no
http://www.michelpavlou.net

Financovanie

Projekt “Svetla mesta” je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Názov: Dobrý trh – Svetlo Mesta
Číslo: CLT03002
Oblasť: Podpora diverzity v kultúre a v umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
Cieľ projektu: Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg
Trvanie projektu: apríl 2016 – apríl 2017
Projektová zmluva v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2487512&l=sk

Výška nenávratného finančného príspevku je 82 400 EUR.

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s 15 krajinami Európskej únie v strednej a južnej Európe.
Prostredníctvom Dohody o európskom hospodárskom priestore (EHP) tvoria Island, Lichtenštajnsko a Nórsko spolu s 28 členskými štátmi Európskej únie spoločný trh. Vo vnútri spoločenstva zdieľa Nórsko spolu s ostatnými európskymi krajinami tie isté hodnoty a zodpovednosť za to, aby sa podporovala rovnosť príležitostí, tolerancia, bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a dôstojná životná úroveň pre všetkých členov spoločenstva.
Už od vzniku Dohody o EHP v roku 1994 poskytli Island, Lichtenštajnsko a Nórsko príspevok na zníženie sociálnych a ekonomických nerovností v EHP. Napriek veľkému pokroku, ktorý sa dosiahol, pretrvávajú v Európe veľké rozdiely v ekonomickom rozvoji a životnej úrovni. Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2009 prinieslo 20 % nárast v počte obyvateľov EÚ, ale len 5 % nárast HDP. Granty EHP a Nórska pomáhajú znížiť existujúce rozdiely. Podpora sa zameriava na oblasti, v ktorých majú prijímateľské krajiny jasné potreby a ktoré sú v súlade s národnými prioritami a širšími európskymi cieľmi.

PODPORA SPOLUPRÁCE
Jedným z hlavných cieľov grantov EHP a Nórska je posilňovať bilaterálne vzťahy. Posilnenie väzieb medzi európskymi krajinami prináša vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám v darcovských aj prijímateľských krajinách. Aby sa docielila spolupráca a výmena poznatkov, všestranne sa podporuje vytváranie partnerstiev medzi donorskými a prijímateľskými organizáciami. Prináša to vzájomný úžitok a zvyšuje kvalitu programov a projektov. Každý program má vyčlenené prostriedky na podporu tvorenia sietí a partnerstiev pri iniciatívach, o ktoré je spoločný záujem.

KĽÚČOVÉ OBLASTI PODPORY
Poskytovanie prostriedkov sa uskutočňuje prostredníctvom 147 programov v 15 prijímateľských krajinách. Pridelenie prostriedkov pre jednotlivé krajiny sa uskutočňuje na základe počtu obyvateľov a HDP na obyvateľa. Podľa tohto kľúča je najväčším prijímateľom Poľsko, nasledované Rumunskom, Maďarskom a Českou republikou.

“Granty EHP a Nórska – Vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu”
Viac informácií na http://eeagrants.org.
————————-
The project “The Good Market – The Light of The City” is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Project name: The Good Market – The Light of The City
Project number: CLT03002
Program area: Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage
Program target: Increased awareness of cultural diversity and enhancing intercultural dialogue
Trvanie projektu: April 2016 – April 2017
The project contract in the Central register of contracts: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2487512&l=sk

The amount of the grant is 82 400 EUR.

„Save the heritage of our ancestors“

The EEA Grants and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 16 EU countries in Central and Southern Europe.
Through the European Economic Area (EEA) Agreement, Iceland, Liechtenstein and Norway are partners in the internal market with the 28 EU member states. We also share common values and responsibility with other European countries to promote equality of opportunity, tolerance, security, environmental sustainability and a decent standard of living for all.
Ever since the establishment of the EEA Agreement in 1994, Iceland, Liechtenstein and Norway have provided funding to reduce social and economic disparities in the EEA. Despite much progress in Europe, gaps in economic development and living standards persist. The expansions of the EU in 2004 and 2007 brought a 20% increase in the EU’s population, but only a 5% increase in GDP. Through the EEA and Norway Grants, we are helping to reduce disparities. The funding is targeted on areas where there are clear needs in the beneficiary countries and that are in line with national priorities and wider European goals.

PROMOTING COOPERATION
Strengthening bilateral relations is a primary objective of the EEA and Norway Grants. Strengthening ties between European countries brings mutual benefits for institutions and organisations in both the donor and beneficiary countries.

To enhance cooperation and knowledge exchange, partnerships between organisations in the donor and beneficiary countries are widely encouraged for mutual benefit and strengthening of the programme and project’s quality. Funds are set aside in all beneficiary countries to support networking and foster project partnerships on initiatives of mutual interest.

KEY AREAS OF SUPPORT
Funding is channelled through 147 programmes in the 15 beneficiary countries. Country allocations are based on population size and GDP per capita, making Poland the largest beneficiary state, followed by Romania, Hungary and the Czech Republic.

“EEA Grants – Create and share results together”
More information at http://eeagrants.org.

December

Dobrý trh – Svetlo mesta rozjasní vianočnú Bratislavu [tlačová správa]
Presne týždeň pred Vianocami zažije Stará tržnica a okolie kúzelný deň plný svetiel a vianočnej atmosféry. Konať sa tu bude špeciálne vydanie Dobrého trhu, ktoré okrem kvalitných produktov, krásnych darčekov a skvelého jedla prinesie mnoho neopakovateľných zážitkov a najmä dobrosrdečnosti.

Tribúna pre spevácke zbory, ľadové sochy, lampiónový sprievod či dizajnový vianočný stromček. Vianočný Dobrý trh s podtitulom Svetlo mesta, ktorý sa bude konať 17. decembra, prinesie do okolia Starej tržnice mnoho svetelných objektov, jedinečných vystúpení a rozžiarených tvárí.

Skryté umelecké inštalácie pracujúce so svetlom od Andrása Cséfalvaya a Kristiána Németha do ulíc Starého mesta pripravil Dobrý trh v spolupráci s festivalom Hidden Places. Na workshopoch v Labe si budú môcť návštevníci vyrobiť vlastný svietiaci objekt. Svetielkovať to bude aj v Tržnici – stánky budú osvetlené len malými lampičkami. A napokon, rozsvietiť srdcia vašich najbližších môžete originálnymi darčekmi od slovenských predajcov.

Na vianočný Dobrý trh sa prihlásilo okolo 150 stánkarov, predávať budú dizajnové výrobky, ale aj potraviny. Kúpite tu všetko dôležité pre najkrajšie sviatky roka – od kapusty po čokoládu!

Prídu aj nórski umelci
V rámci projektu Svetlo mesta prídu na Dobrý trh dvaja nórski umelci, ktorí pripravili umelecké intervencie prepájajúce svetlo a ľudí v pohybe. Tanečník Martin Slaatto chystá spolu s dobrovoľníkmi v uličkách okolo Starej tržnice improvizovanú performance Transportation Dance. Kľúčovými slovami sú migrácia, pohyb, túžba po spolunažívaní na jednom mieste a dialógu. Vizuálny umelec Michel Pavlou bude v uliciach prezentovať sériu videoinštalácii. Jeho projekty sa zaoberajú témami ako intenzita svetla, architektúra a hľadanie svojho miesta vrámci mestskej krajiny.

Ulice Laurinská, Nedbalova a Klobučnícka ožijú počas Dobrého trhu vianočným programom. Po celý deň bude otvorené MDPOH, uskutoční sa tu populárna detská burza. Do programu sa zapoja aj mnohé prevádzky a obyvatelia susedstva. Organizátori pozvali viacero speváckych zborov, ktoré budú vystupovať v uliciach.

Dobrý trh je dobrosrdečný
Decembrový Dobrý trh v Starej tržnici bude aj o pomoci druhým. „Tento rok sme nadviazali úzku spoluprácu s o.z. Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene a dlhodobo sa venuje práci s bezdomovcam,“ hovorí Illah Van Oijen, organizátorka podujatia. Na Dobrom trhu sa budú otvárať otázky sociálneho bývania a vylúčenia. Všetky neziskové organizácie dostali stánky na Nedbalovej ulici zdarma.  Môžu tu propagovať svoje dobré aktivity či predávať vianočný punč. Dobrý trh chystá aj špeciálnu vianočnú Mačku vo vreci, balíček s prekvapením, ktorým potešíte neznámeho človeka.
——————–
Good Market – The Light of the City lights up Bratislava this Christmas [Press Release]

Exactly one week before Christmas, a magical day full of lights and Christmas atmosphere will come to the Old Market Hall and its nearby streets. A special edition of the Good Market will bring along not only quality goods, beautiful Christmas presents and great food as usual, but also many new experiences and a whole lot of kind-heartedness.
Amongst other things, there will be a stage for choirs, ice sculptures, a lantern procession and a designer Christmas tree. This year’s Christmas edition of the Good Market with a subtitle The Light of the City will be held on the 17th of December and will bring a number of site-specific light installations, unique performances and happy faces to the area.

Light installations by artists András Cséfalvay and Kristián Németh that will be scattered around the streets of the Old Town are a mutual project of the team of the Good Market and the festival Hidden Places. Visitors will be able to create their own light objects during many workshops held by Lab. The whole Old Market Hall will be glowing  as its market stalls will be decorated with small lights. Bring light into your friend’s and family’s hearts of your friends and present them with original, locally made gifts.

More than 150 stall keepers have signed up for this edition of the special Good Market. They will be selling designer goods and food. You will find all what makes Christmas such a beautiful holiday – from sauerkraut to chocolate bites!

We will welcome two Norwegian artists
The project The Light of the City will introduce two Norwegian artists who react with their art interventions to the topic of connections between light and people in motion. Together with a handful of volunteers, dancer Martin Slaatto is preparing an improvised street performance titled Transportation Dance. The keywords for the performance are migration, movement, desire for peaceful co-existence in one space and creating dialogue. Visual artist Michel Pavlou will present a series of video installations in the streets. His projects focus on topics such as intensity of light, architecture and finding one’s space within urban landscape.
During the upcoming Good Market, Laurinská, Nedbalova and Klobučnícka streets will come to life with Christmas festivities. The City Theatre of Pavol Orsag Hviezdoslav will be opened during the whole day and will host our popular kid’s market. The nearby shops, businesses and residents will contribute to the program as well. The organizers have invited a number of choirs to sing carols in the streets.

The Good Market is kind-hearted
The December edition of the Good Market is dedicated to the idea of helping others. “This year, we have been in close collaboration with the non-profit organization Proti prudu that is publishing the magazine Nota Bene and is actively involved in helping homeless people.” says Illah Van Oijen, one of the organizers. The Good Market will hold discussions about social housing and exclusion. All the non-profit organizations coming to market were given their stalls along Nedbalova street free of charge. This way, they get the opportunity to promote their activities or sell Christmas punch and raise some money for charity. The Good Market will feature the special edition of its popular Cat-in-the-bag, which is a package with a surprise inside that you can buy and give to someone you care about.

September

The Good Market – The Light of the City brings art and workshops on diversityDobrý Trh – Svetlo mesta prinesie viac umenia aj workshopy o diverzite

Populárne podujatie Dobrý trh slávi 15.septembra päť rokov od svojho založenia. Najbližší trh, ktorý sa bude konať na Panenskej ulici, bude výnimočný, opäť väčší, kvalitnejší a slávnostný. Piate výročie Dobrého trhu sa bude niesť v duchu objavovania a oslavovania susedstva Panenskej – krstiť sa bude detailná mapa susedstva, sprievodca historicky, architektonicky a spoločensky zaujímavou lokalitou.

V rámci projektu Dobrý Trh – Svetlo mesta, ktorý získal podporu z Grantov EHP a Nórska, pripravili organizátori bohatý program na niekoľkých pódiách, okrem predaja lokálnych výrobkov sa bude aj hrať, spievať, diskutovať, vyrábať, či cvičiť. Pribudne viac umeleckých predstavení, workshopov, diskusií, čítaní a iných sprievodných aktivít týkajúcich sa dôležitosti kultúrnej diverzity v spoločnosti a práce so znevýhodnenými skupinami. Cieľom projektu Dobrý trh – Svetlo mesta je aj propagácia mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú týmito témami. Ich aktivity sa tak dostanú do povedomia širokej verejnosti.

Workshopy budú tentokrát ešte pestrejšie a poučnejšie. Okrem tých, ktoré budú zamerané na rozvoj tvorivosti, pripravujeme aj workspy, ktoré môžu vás i vaše deti naučiť o otvorenejšom a zodpovednejšom prístupe k nášmu prostrediu. Detský workshop Prešporok v pohybe ukáže pestrosť mesta cez prítomnosť rôzných kultúr a národností. Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vám prezradí teóriu i prax recyklovania prostredníctvom workshopu Mýty o triedení.

Jedným z narodeninových predsavzatí Dobrého trhu je nadväzovať medzinárodnú spoluprácu. S Asociáciou súčasného tanca a nórskym partnerom – kultúrnym združením Transnational Arts Production (TrAP) z Osla pripravujú organizátori Dobrého trhu na jeseň niekoľko tanečných a vizuálnych predstavení. V novembri sa bude počas NuDance fest konať workshop pod vedením Petry Fornayovej a nórskeho tanečníka a choreografa Martina Slaatto. Netradičné tanečné vystúpenie, ktoré vznikne na workshope, sa bude prezentovať počas vianočného Dobrého Trhu. Okrem tejto performance predstaví Dobrý trh návštevníkom aj nórskeho umelca Michela Pavlou so sériou videoinštalácií, pripravených špeciálne pre priestor Starej Tržnice a jej okolia.
Záver roka bude vďaka projektu Svetlo mesta jednoducho svetový.
Na tomto mieste vám budeme prinášať ďaľšie novinky o projekte.

Slovenský partner projektu: Asociácia Súčasného Tanca / Nu Dance Fest, Bratislava
www.nudancefest.sk/about-nudancefest/
Nórsky partner projektu:
http://www.trap.no/en/project/light-of-the-city

The Good Market – The Light of the City brings art and workshops on diversity

Our popular event The Good Market celebrates five years of existence on the 15th of September. That is why this upcoming street market traditionally held on Panenská Street will be a bit more special – even bigger, of higher quality and more festive. The theme of the fifth anniversary of The Good Market will be exploring and celebrating the neighbourhood of Panenská and we will launch our detailed map of the neighbourhood – a very special guide to a location that is historically, architectonically and socially significant.

The organizers of the project The Good Market – The Light of the City, which is generously supported by the EEA Grants, have unveiled a rich program of events happening on its many stages – from local goods markets to performances, musical events, discussions to workshops and workouts for public. There have prepared a number of art projects, workshops, public readings and other accompanying activities dedicated to the importance of cultural diversity in our society and to work with socially disadvantaged groups. The aim of the project The Good Market – The Light of the City is to promote non-profit organizations that are devoted to these topics. That way we contribute to raising the public awareness about their activities.

The miscellaneous workshops that are prepared will focus on education. Besides many creative ones, there will also be workshops that teach both young and old how to treat our environment more responsibly. Children’s workshop Pressburg in Motion will show a colourful side of the city that the presence of a mix of cultures and nationalities brings. Ivana Maleš from the Institute of Circular Economics will talk about the theory and practice of recycling in her workshop The Myths about Recycling.
One of the birthday resolutions we made is to establish more international collaborations. The organizators of The Good Market, together with the Contemporary Dance Association and our Norwegian partner, Transnational Arts Production (TrAP) cultural centre from Oslo, have prepared a number of dance and visual performances for this fall. A workshop led by Petra Fornayová and the Norwegian choreographer Martin Slaatto will be held during the Nu Dance Fest in November. The choreography of this unconventional dance performance created during the workshop will be presented during our Christmas edition of The Good Market. We will also introduce Norwegian artist Michel Pavlou and his series of video installations, the site-specific installation will be made especially for the Old Market Hall and its surroundings.
The project The Light and the City will make the end of the year international.

Follow news about the project here.
Slovak project partner: Contemporary Dance Association / Nu Dance Fest, Bratislava
www.nudancefest.sk/about-nudancefest/

Norwegian project partner: Transnational Arts Production (TrAP)
www.trap.no/en/project/light-of-the-cit

Kontakty

o.z. PUNKT
Povraznícka 5
81105 Bratislava
statutory representative / štatutárny zástupca združenia:
Barbara Zavarská, zavarska@punkt.sk
manažérka publicity / publicity manager: Lívia Gažová, livia.gazova@punkt.sk