Dobrý Trh!

.

.

(Please scroll down for the English version.)
Projekt “Dobrý trh - Svetlo mesta” by nebolo možné realizovať bez partnerov z Nórska a Slovenska. Tými našimi sú:

Transnational Arts Production - TrAP / Oslo, Nórsko
Asociácia súčasného tanca / Bratislava, Slovensko

TrAP je nezávislá organizácia pre umeleckú produkciu. Jej cieľom je zvýšiť diverzitu v oblasti nórskeho umenia a kultúry. TrAP spolupracuje s umelcami a projektami, ktoré presahujú hranice a prepájajú súčasné medzinárodné umenie s nórskou umeleckou scénou. Organizácia pracuje s rôznymi umeleckými disciplínami, okrem vizuálneho umenia, divadla a hudby je to i film a literatúra.
V rámci projektu “Dobrý trh - Svetlo Mesta” má TrAP úlohu kurátorov; jej zástupcovia vyberú umelcov, ktorých budeme prezentovať počas nášho Dobrého trhu v decembri 2016.
Web: http://www.trap.no/en/

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA (AST) je mimovládna organizácia, založená v roku 1996 umelcami pôsobiacimi v oblasti súčasného tanca (tanečníkmi, choreografmi a študentami).
Pôsobí v oblasti súčasného tanca, pohybového divadla a performing arts. Spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami s cieľom podporiť slovenské súčasné umenie a priori súčasný tanec v kontexte domáceho a medzinárodného umeleckého
Priestoru. Ťažiskovými aktivity AST je NU DANCE FEST - medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, založený v roku 2006; produkcie diel slovenských choreografov a NU VIDEO DANCE - súťaž tanečných filmov pre slovenských a českých tvorcov, založená v roku 2014.
V spolupráci s AST zorganizujeme workshop “Transportation Dance” nórskeho tanečníka a choreografa Martina Slaatto. Workshop sa uskutoční počas NU DANCE FEST v novembri a jeho výsledky budeme prezentovať počas Dobrého trhu v decembri 2016.
Web: www.sucasnytanec.sk
------------------
The project The Good Market - The Light of the City wouldn’t be possible to organise without our partners from Norway and Slovakia. Our partners are:

Transnational Arts Production - TrAP / Oslo, Nórsko
Contemporary Dance Association / Bratislava, Slovensko

TrAP
Transnational Arts Production (TrAP) is an independent arts production company. Our aim is to increase diversity within Norwegian arts and culture. TrAP works with artists and projects that cross borders and brings international contemporary art to the Norwegian art scene. We work with arts in various disciplines, including visual and performing arts, film and literature.
TrAP has a curatorial role in the project; they have selected norwegian artists whom we will present during our event in December.
Website: http://www.trap.no/en/

CONTEMPORARY DANCE ASSOCIATION (AST) is a non-governmental organisation established in 1996 by artists from different fields of contemporary dance (dancers, choreographers, students). AST works in the field of contemporary dance, physical theatre and performing arts. They collaborate with many local and foreign cultural organisation with the aim to support Slovak contemporary art, foremostly contemporary dance, in the local and international art context. Their main activities are NU DANCE FEST - festival for contemporary dance and physical theatre, established in 2006; production support for Slovak choreographers and NU VIDEO DANCE - dance movies competition for Slovak and Czech creators, established in 2014.  
In a close collaboration with AST we will organise a workshop “Transportation Dance”, conducted by Norwegian dancer and choreographer Martin Slaatto. The workshop will take place during the NU DANCE FEST in November. We will present the results of the workshop during The Good Market event in December.
Website: www.sucasnytanec.sk