Dobrý Trh!

.

.

(Please scroll down for the English version.)
SVETLO MESTA
Dobrý trh je viac než udalosť. Trikrát do roka vytvára pomyselný ostrov akceptácie, vzájomného rešpektu, kreativity a pozitívneho sociálneho prostredia. Dobrý trh generuje priestor pre akceptáciu odlišnosti, vzájomnú podporu a ľudskosť a takto presahuje svoju fyzickú prítomnosť v uliciach mesta. Symbolicky povedané, prináša na povrch aspekt svetla, ktorý je najhodnotnejšou a najdôležitejšou črtou nášho projektu.

Pripravujeme bohatý program na niekoľkých pódiách, okrem predaja lokálnych výrobkov sa bude aj hrať, spievať, diskutovať, vyrábať, či cvičiť. Pribudne viac umeleckých predstavení, workshopov, diskusií, čítaní a iných sprievodných aktivít týkajúcich sa dôležitosti kultúrnej diverzity v spoločnosti a práce so znevýhodnenými skupinami. Cieľom projektu Dobrý trh - Svetlo mesta je aj propagácia mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú týmito témami. Prostredníctvom projektu Svetlo mesta chceme zlepšiť podmienky miestnych neziskoviek, ktorých aktivity sú prepojené s témami ako extrémizmus, boj za ľudské práva, imigranti. Prezentovaním ich aktivít počas Dobrého trhu chceme dostať ich činnosť do povedomia širokej verejnosti.

Našim hlavným cieľom je nadväzovať medzinárodnú spoluprácu. S Asociáciou súčasného tanca a nórskym partnerom - kultúrnym združením Transnational Arts Production (TrAP) z Osla pripravujeme počas Dobrého trhu niekoľko tanečných a vizuálnych predstavení. V novembri sa bude počas Nu Dance fest konať workshop pod vedením nórskeho tanečníka a choreografa Martina Slaatto. Netradičné tanečné vystúpenie, ktoré vznikne na workshope, sa bude prezentovať počas vianočného Dobrého Trhu. Okrem tejto performance predstaví Dobrý trh návštevníkom aj nórskeho umelca Michela Pavlou so sériou videoinštalácií, pripravených špeciálne pre priestor Starej Tržnice a jej okolia.

Hlavným bodom decembrového programu bude umelecký program. Výtvarníci budú pozvaní, aby vytvorili video alebo svetelnú inštaláciu pre verejný priestor. Základným elementom všetkých diel bude svetlo - návšteníci nájdu site-specific video projekcie, svetelné inštalácie aj interaktívne diela. Téma projektu je spojená s myšlienkou Svetla mesta - svetlo ako kreatívne médium, pozitívna sila, kontrast tmy a svetla, alebo svetlo ako abstraktné spojenie medzi ľuďmi.
Dobrý trh je udalosť, ktorá priťahuje veľkú škálu návštevníkov rôzneho veku. Má obrovský potenciál zaangažovať divákov, ktorý bežne neprichádzajú do kontaktu s so súčasným umením. Našim cieľom je autentickou a nenútenou cestou zvýšiť komunikáciu a participáciu návštevníkov. SVETLO MESTA chce svojim návštevníkom priniesť novú, nevšednú skúsenosť.
--------------------

THE LIGHT OF THE CITY
The Good Market is more than an event; three times a year it creates an island of acceptance, respect, creativity and positive social environment. Beyond its physical presence in the streets of the city, it generates a space for accepting otherness, mutual support and humanity. Symbolically speaking, it brings out the aspect of light, which is the most valuable and important feature of our project.

We will unveil a rich program of events happening on its many stages - from local goods markets to performances, musical events, discussions to workshops for public. We have prepared a number of art projects, workshops, public readings and other accompanying activities dedicated to the importance of cultural diversity in our society and to work with socially disadvantaged groups.

Another goal of our project is to promote non-profit organizations that are devoted to these topics. “The Light of The City” project aims to improve the conditions of local NGOs working with various topics, such as extremism, fight for human rights, immigrants. By presenting them at the Market we want to contribute to raising the public awareness about their activities.

Our main aim is also to establish more international collaborations. We will collaborate with the Slovak Contemporary Dance Association and our Norwegian partner, Transnational Arts Production (TrAP) cultural centre from Oslo and together prepare a number of dance and visual performances. A workshop led by the Norwegian choreographer Martin Slaatto will be held during the Nu Dance Fest in November. The choreography of this unconventional dance performance created during the workshop will be presented during our Christmas edition of The Good Market. We will also introduce Norwegian artist Michel Pavlou and his series of video installations, the site-specific installation will be made especially for the Old Market Hall and its surroundings.
The highlight of our December event will be the artistic program. The artists will be invited to create a video or light installation in public space. All art pieces will employ light as their main medium: from projection-based works to light installations, visual performances or interactive works. The theme of the project is related to the idea of “Light of The city” - light as a creative medium, positive force, the contrast of light and darkness, light as an abstract expression of connection between people.
The Good Market is a venue which attracts a big variety of visitors of different age groups.

The event has a huge potential to draw visitors who do not normally come into contact with contemporary art. Our aim is to engage the visitors of the Market through in an authentic and unforced and enhance their communication and participation. “The Light of The City” aims to provide them the with a new, “out of the ordinary” experience.