Dobrý Trh!

.

.

THE LIGHT OF THE CITY - a curatorial text by Brynjar Bjerkem, TrAP, Oslo

SVETLO MESTA
 
Sprievodný text k umeleckej intervencii, Bratislava, 17. december 2016
Brynjar Bjerkem – programový riaditeľ, TrAP, Oslo
 
Svetlo bolo odjakživa prostriedkom ľudstva, ako ovládať okolité prostredie. Svetlo vie vystriedať chaos a zjednotiť jeho časti. Slnečné svetlo, ktoré čerpáme z prírody, má pre nás životodárne účinky. Existuje však niečo ako temné svetlo, svetlo noci, ktoré nedokážeme dostať pod našu kontrolu a využívať? S mesačným svitom si už od pradávnych čias spájame akúsi temnú príťažlivosť, mesačné svetlo predstavuje opak slnečného svetla, odráža temnotu v nás. Aj polárna žiara je svetlo, ktoré je vnímané špecificky. V tak južne položených miestach ako Bratislava, je veľmi vzácna – tento jav silnie s približovaním sa k magnetickým pólom.
 
Keď počas jasných zimných nocí obloha v severnej Európe vzplanie závojom farieb polárnej žiary, pripomína ľahučký závoj nad Zemou, či žiarivú stuhu vinúcu sa do nekonečného vesmíru. Každú zimu priláka tento neobyčajný svetelný zážitok čoraz viac turistov do Nórska. Treba však mať aj štastie, polárna žiara je nevyspytateľná a málokedy sa dá predpovedať, kedy a kde sa objaví.
 
Dnes už vieme, že tento svetelný úkaz vzniká pri vstupe elektromagnetických častíc slnečného vetra do zemskej atmosféry, pri čom sa uvoľní energia. Táto vedomosť je pomerne nová a môže znieť trochu nudne. Stále však môžeme stretnúť ľudí,  ktorí vyrastali s oveľa tajomnejšími vysvetleniami vzniku polárnej žiary. Mnohé deti vyrastali s upozornením, že nikdy nesmú sami kráčať pod polárnou žiarou alebo ju uraziť, lebo ich stiahne so sebou na nebo. 
 
Zmienka o tomto pre niektorých znepokojivom svetle putujúcom po nočnej oblohe sa objavuje aj v severoeurópskom folklóre. Vystupuje v ságe o nadprirodzených lovcoch poľujúcich na nebi v severskom príbehu o Aasgaardsreien (Jouldaze v jazyku Sami), či v jeho nemeckej verzii s názvom  Die Wütende Heer/Die Wilde Jagd. Hovorí o tom, že v čase okolo Vianoc môžete na nebi uzrieť dlhý sprievod bojovníkov, fantómov a škriatkov, ktorí pochodujú naprieč oblohou. Zazrieť tento sprievod však neveštilo nič dobré – bytosti vás môžu stiahnuť so sebou, ak ste sa poriadne nepripravili na prichádzajúcu zimu. V minulosti zjavenie tejto jasnej žiary u ľudí vyvolávalo skôr nepokoj.
 
Zazriete bytosti a putujúcich ľudí, vraví povesť. Príbeh o Zúrivom vojsku (nem. die Wütende Heer) pravdepodobne vychádza z historických udalostí počas veľkej migrácie v Európe, keď masy ľudí utekali pred konfliktmi na Ďalekom Východe. Masy putujúcich ľudí sú často vnímané miestnou populáciou ako hrozba.
 
Tohtoročná predvianočná edícia Dobrého trhu v Bratislave má špeciálnu tému, Svetlo mesta. Inšpirovali sme sa príbehom o polárnej žiare a ľuďoch putujúcich v jej svetle. Z Nórska na trh prichádzajú dvaja umelci, Michel Pavlou a Martin Slaatto, ktorí si pripravili umelecké intervencie prepájajúce svetlo a ľudí v pohybe.
 
Vo svojom projekte Martin Slaatto pripravil podľa vlastného konceptu tzv. Transporting Dance improvizovanú performance slovenských dobrovoľníkov, ktorá prebehne v špeciálnom stane a následne sa prenesie do uličiek trhu.  Martin Slaatto navštívi Bratislavu po prvý krát počas NU Dance festivalu už v novembri, počas ktorého si túto performance predpripraví na jej predstavenie počas Dobrého trhu. Kľúčovými slovami sú migrácia, pohyb, raj a bohatstvo – vyjadruje svoju túžbu po zjednotení, spolunažívaní na jednom mieste a vedenie dialógu.
 
Michel Pavlou odprezentuje sériu videoinštalácii, ktoré budú rozmiestnené na Dobrom trhu. Jeho projekty sa zaoberajú témami ako intenzita svetla, architektúra a hľadanie svojho miesta vrámci mestskej krajiny. Pomocou prerozprávania a kompozície vytvára obrazy charakteristické svetlom a rytmom, reaguje na topológiu trhu a jeho chronologický tok, snaží sa poskytnúť návštevníkom zážitok z vnímania svojho bytia ako súčasti histórie.
 
-------------
Martin Slaatto sa narodil v Nórsku. Vyštudoval tanec a divadlo v Londýne a Osle. Ako umelec pôsobí už od roku 1973 a zvyčajne pracuje v exteriéri. V jeho projektoch sa stretáva tanec, divadlo, performance a inštalácie. V skupinových projektoch pracuje s rôznymi formami pohybu, pozícií a nálad, a vytvára tak okolo tela v pohybe obrazy.
 
Michel Pavlou sa narodil v Grécku. Vyštudoval ekonómiu a vizuálne umenie v Štrassbourgu a Nancy. Pôsobí vo viacerých krajinách a je jedným zo zakladateľov umeleckej iniciatívy Atopia v Osle. Už viac ako dekádu vo svojich projektoch skúma vzťah medzi fikciou a dokumentom, reálnym a virtuálnym, a reflektuje túto obojstrannosť cez obrazy.
 
Pre viac info:
http://www.trap.no/en/project/light-of-the-city
http://www.transporteringsdans.no
http://www.michelpavlou.net
 
 
THE LIGHT OF THE CITY
Conceptual text for an artistic intervention, Bratislava December 17th, 2016
Brynjar Bjerkem - Artistic programme manager, TrAP, Oslo
 
Light has forever been humanity's way to control its environment. Light displaces chaos and promotes unity. Sunlight is our life-giving force, given us by the nature we spring from. However is there a dark light, a light of night, a light we neither may control nor exploit? The moonlight has always had a strong and dark attraction, both as a complementary to sunlight and as a mirror to darkness in us. The northern light still has a particular position. It can rarely be experienced as far south as Bratislava and appears stronger the closer one is to the magnetic poles.
 
On a clear winter night in northernmost Europe the northern light may flame in an overlapping shroud of colours across the full sky, appear as a soft veil surrounding you or as a vehement ribbon into endless space. It is a seductive sight and an experience an increasing number of visitors seek out in Norway in winter. Luck is required, as the northern light never will be controlled, and rarely be predicted.
 
We now know the light to arise from solar wind, where electro-magnetic particles are slung out of the Sun to hit the Earth's atmosphere and emit energy. That's fairly recent and possibly fairly boring knowledge. Even today we meet people who grew up with uncanny explanations of this light of night. Children have grown up to learn that one should not walk under the northern light alone, and be careful not to insult it, as the northern light may grab children on its way.
 
This disturbing light we may see wander the sky has its parallel in northern European folklore, in the narration of Aasgaardsreien - Jouldaze in Sami language - and in the Germanic story about die Wütende Heer and die Wilde Jagd. In the time before and during Christmas one may experience the sight of a parade of warriors, phantoms and goblins move across the northern sky. This parade was definitely a bad sight to behold, as the creatures could easily take you along, should your preparations for mid-winter be somehow lacking. It is easy to imagine the unease people had for this parade to appear, wandering in the flaming light.
Creatures are to behold, - as is wandering people, the story seems to tell. The story about die Wütende Heer possibly originates from the historic European Migration Period with groups of people escaping conflicts in the East. For a residential population wandering people has always appeared as a threat.
 
This year's pre-Christmas market Dobrý trh in Bratislava has The Light of the City as its theme. We have been inspired by the story of the northern light - and that there may be people wandering in the light. We bring two artists from Norway, - Michel Pavlou and Martin Slaatto, to do interventions that connect light to humans on the move, in separate projects and in collaboration.
 
Martin Slaatto's work will appear from a basecamp and spread out through the whole market area, as a performance improvised by Slovakian volunteers, arising from Slaatto's concept of Transporting Dance. Martin Slaatto will first visit Bratislava during the NU Dance festival in November and consequently build on this performance when intervening in the market area. The keywords are migration, movement, paradise and wealth - and a simple wish to be united, reside in the same space and have a joined argument.
 
Michel Pavlou presents a series of video installations, spread out through Dobrý trh. Pavlou's works are characterised by intensity of light, architecture and the search for people's place inside a city landscape. Through narrative and composition his images are characterised by light and rhythm, in order to interact with the topology of the market itself and its chronological flow - and make the visitor experience her / his own historical simultaneity in the world.
 
---------------
Martin Slaatto was born in Norway and has his education as a dancer and stage actor from London and Oslo. His experience as practicing artist goes back to 1973 and he usually prefers to work outdoor arenas. His projects are at the intersection between dance, theatre, performance and installation. Through group projects he uses different ways of movement, positions and moods to generate reflection around body and movement.
 
Michel Pavlou was born in Greece and has his education in economy and visual arts from Strasbourg and Nancy. He is based in several countries and is one of the founders of the artist initiative Atopia in Oslo. Over the last decade his work has mainly explored the relationship between fiction and documentary, the real and the virtual, examining this mutuality through images. 
 
More info:
http://www.trap.no/en/project/light-of-the-city
http://www.transporteringsdans.no
http://www.michelpavlou.net