Dobrý Trh!

.

.

The Good Market - The Light of the City brings art and workshops on diversityDobrý Trh - Svetlo mesta prinesie viac umenia aj workshopy o diverzite 
 
Populárne podujatie Dobrý trh slávi 15.septembra päť rokov od svojho založenia. Najbližší trh, ktorý sa bude konať na Panenskej ulici, bude výnimočný, opäť väčší, kvalitnejší a slávnostný. Piate výročie Dobrého trhu sa bude niesť v duchu objavovania a oslavovania susedstva Panenskej - krstiť sa bude detailná mapa susedstva, sprievodca historicky, architektonicky a spoločensky zaujímavou lokalitou.

V rámci projektu Dobrý Trh - Svetlo mesta, ktorý získal podporu z Grantov EHP a Nórska, pripravili organizátori bohatý program na niekoľkých pódiách, okrem predaja lokálnych výrobkov sa bude aj hrať, spievať, diskutovať, vyrábať, či cvičiť. Pribudne viac umeleckých predstavení, workshopov, diskusií, čítaní a iných sprievodných aktivít týkajúcich sa dôležitosti kultúrnej diverzity v spoločnosti a práce so znevýhodnenými skupinami. Cieľom projektu Dobrý trh - Svetlo mesta je aj propagácia mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú týmito témami. Ich aktivity sa tak dostanú do povedomia širokej verejnosti.

Workshopy budú tentokrát ešte pestrejšie a poučnejšie. Okrem tých, ktoré budú zamerané na rozvoj tvorivosti, pripravujeme aj workspy, ktoré môžu vás i vaše deti naučiť o otvorenejšom a zodpovednejšom prístupe k nášmu prostrediu. Detský workshop Prešporok v pohybe ukáže pestrosť mesta cez prítomnosť rôzných kultúr a národností. Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vám prezradí teóriu i prax recyklovania prostredníctvom workshopu Mýty o triedení.

Jedným z narodeninových predsavzatí Dobrého trhu je nadväzovať medzinárodnú spoluprácu. S Asociáciou súčasného tanca a nórskym partnerom - kultúrnym združením Transnational Arts Production (TrAP) z Osla pripravujú organizátori Dobrého trhu na jeseň niekoľko tanečných a vizuálnych predstavení. V novembri sa bude počas NuDance fest konať workshop pod vedením Petry Fornayovej a nórskeho tanečníka a choreografa Martina Slaatto. Netradičné tanečné vystúpenie, ktoré vznikne na workshope, sa bude prezentovať počas vianočného Dobrého Trhu. Okrem tejto performance predstaví Dobrý trh návštevníkom aj nórskeho umelca Michela Pavlou so sériou videoinštalácií, pripravených špeciálne pre priestor Starej Tržnice a jej okolia.
Záver roka bude vďaka projektu Svetlo mesta jednoducho svetový.
Na tomto mieste vám budeme prinášať ďaľšie novinky o projekte.
 
Slovenský partner projektu: Asociácia Súčasného Tanca / Nu Dance Fest, Bratislava
www.nudancefest.sk/about-nudancefest/
Nórsky partner projektu:
http://www.trap.no/en/project/light-of-the-city
  
The Good Market - The Light of the City brings art and workshops on diversity
 
Our popular event The Good Market celebrates five years of existence on the 15th of September. That is why this upcoming street market traditionally held on Panenská Street will be a bit more special - even bigger, of higher quality and more festive. The theme of the fifth anniversary of The Good Market will be exploring and celebrating the neighbourhood of Panenská and we will launch our detailed map of the neighbourhood - a very special guide to a location that is historically, architectonically and socially significant.

The organizers of the project The Good Market - The Light of the City, which is generously supported by the EEA Grants, have unveiled a rich program of events happening on its many stages - from local goods markets to performances, musical events, discussions to workshops and workouts for public. There have prepared a number of art projects, workshops, public readings and other accompanying activities dedicated to the importance of cultural diversity in our society and to work with socially disadvantaged groups. The aim of the project The Good Market - The Light of the City is to promote non-profit organizations that are devoted to these topics. That way we contribute to raising the public awareness about their activities.

The miscellaneous workshops that are prepared will focus on education. Besides many creative ones, there will also be workshops that teach both young and old how to treat our environment more responsibly. Children’s workshop Pressburg in Motion will show a colourful side of the city that the presence of a mix of cultures and nationalities brings. Ivana Maleš from the Institute of Circular Economics will talk about the theory and practice of recycling in her workshop The Myths about Recycling.
One of the birthday resolutions we made is to establish more international collaborations. The organizators of The Good Market, together with the Contemporary Dance Association and our Norwegian partner, Transnational Arts Production (TrAP) cultural centre from Oslo, have prepared a number of dance and visual performances for this fall. A workshop led by Petra Fornayová and the Norwegian choreographer Martin Slaatto will be held during the Nu Dance Fest in November. The choreography of this unconventional dance performance created during the workshop will be presented during our Christmas edition of The Good Market. We will also introduce Norwegian artist Michel Pavlou and his series of video installations, the site-specific installation will be made especially for the Old Market Hall and its surroundings.
The project The Light and the City will make the end of the year international.

Follow news about the project here.
Slovak project partner: Contemporary Dance Association / Nu Dance Fest, Bratislava
www.nudancefest.sk/about-nudancefest/
 
Norwegian project partner: Transnational Arts Production (TrAP)
www.trap.no/en/project/light-of-the-cit