Dobrý Trh!

.

.

(Please scroll down for English version)
Dobrý trh – Svetlo mesta rozjasní vianočnú Bratislavu [tlačová správa]
Presne týždeň pred Vianocami zažije Stará tržnica a okolie kúzelný deň plný svetiel a vianočnej atmosféry. Konať sa tu bude špeciálne vydanie Dobrého trhu, ktoré okrem kvalitných produktov, krásnych darčekov a skvelého jedla prinesie mnoho neopakovateľných zážitkov a najmä dobrosrdečnosti.

Tribúna pre spevácke zbory, ľadové sochy, lampiónový sprievod či dizajnový vianočný stromček. Vianočný Dobrý trh s podtitulom Svetlo mesta, ktorý sa bude konať 17. decembra, prinesie do okolia Starej tržnice mnoho svetelných objektov, jedinečných vystúpení a rozžiarených tvárí.

Skryté umelecké inštalácie pracujúce so svetlom od Andrása Cséfalvaya a Kristiána Németha do ulíc Starého mesta pripravil Dobrý trh v spolupráci s festivalom Hidden Places. Na workshopoch v Labe si budú môcť návštevníci vyrobiť vlastný svietiaci objekt. Svetielkovať to bude aj v Tržnici – stánky budú osvetlené len malými lampičkami. A napokon, rozsvietiť srdcia vašich najbližších môžete originálnymi darčekmi od slovenských predajcov.

Na vianočný Dobrý trh sa prihlásilo okolo 150 stánkarov, predávať budú dizajnové výrobky, ale aj potraviny. Kúpite tu všetko dôležité pre najkrajšie sviatky roka - od kapusty po čokoládu!

Prídu aj nórski umelci
V rámci projektu Svetlo mesta prídu na Dobrý trh dvaja nórski umelci, ktorí pripravili umelecké intervencie prepájajúce svetlo a ľudí v pohybe. Tanečník Martin Slaatto chystá spolu s dobrovoľníkmi v uličkách okolo Starej tržnice improvizovanú performance Transportation Dance. Kľúčovými slovami sú migrácia, pohyb, túžba po spolunažívaní na jednom mieste a dialógu. Vizuálny umelec Michel Pavlou bude v uliciach prezentovať sériu videoinštalácii. Jeho projekty sa zaoberajú témami ako intenzita svetla, architektúra a hľadanie svojho miesta vrámci mestskej krajiny.

Ulice Laurinská, Nedbalova a Klobučnícka ožijú počas Dobrého trhu vianočným programom. Po celý deň bude otvorené MDPOH, uskutoční sa tu populárna detská burza. Do programu sa zapoja aj mnohé prevádzky a obyvatelia susedstva. Organizátori pozvali viacero speváckych zborov, ktoré budú vystupovať v uliciach.

Dobrý trh je dobrosrdečný
Decembrový Dobrý trh v Starej tržnici bude aj o pomoci druhým. „Tento rok sme nadviazali úzku spoluprácu s o.z. Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene a dlhodobo sa venuje práci s bezdomovcam,“ hovorí Illah Van Oijen, organizátorka podujatia. Na Dobrom trhu sa budú otvárať otázky sociálneho bývania a vylúčenia. Všetky neziskové organizácie dostali stánky na Nedbalovej ulici zdarma.  Môžu tu propagovať svoje dobré aktivity či predávať vianočný punč. Dobrý trh chystá aj špeciálnu vianočnú Mačku vo vreci, balíček s prekvapením, ktorým potešíte neznámeho človeka.
--------------------
Good Market - The Light of the City lights up Bratislava this Christmas [Press Release]

Exactly one week before Christmas, a magical day full of lights and Christmas atmosphere will come to the Old Market Hall and its nearby streets. A special edition of the Good Market will bring along not only quality goods, beautiful Christmas presents and great food as usual, but also many new experiences and a whole lot of kind-heartedness.
Amongst other things, there will be a stage for choirs, ice sculptures, a lantern procession and a designer Christmas tree. This year’s Christmas edition of the Good Market with a subtitle The Light of the City will be held on the 17th of December and will bring a number of site-specific light installations, unique performances and happy faces to the area.

Light installations by artists András Cséfalvay and Kristián Németh that will be scattered around the streets of the Old Town are a mutual project of the team of the Good Market and the festival Hidden Places. Visitors will be able to create their own light objects during many workshops held by Lab. The whole Old Market Hall will be glowing  as its market stalls will be decorated with small lights. Bring light into your friend’s and family’s hearts of your friends and present them with original, locally made gifts.

More than 150 stall keepers have signed up for this edition of the special Good Market. They will be selling designer goods and food. You will find all what makes Christmas such a beautiful holiday - from sauerkraut to chocolate bites!

We will welcome two Norwegian artists
The project The Light of the City will introduce two Norwegian artists who react with their art interventions to the topic of connections between light and people in motion. Together with a handful of volunteers, dancer Martin Slaatto is preparing an improvised street performance titled Transportation Dance. The keywords for the performance are migration, movement, desire for peaceful co-existence in one space and creating dialogue. Visual artist Michel Pavlou will present a series of video installations in the streets. His projects focus on topics such as intensity of light, architecture and finding one’s space within urban landscape.
During the upcoming Good Market, Laurinská, Nedbalova and Klobučnícka streets will come to life with Christmas festivities. The City Theatre of Pavol Orsag Hviezdoslav will be opened during the whole day and will host our popular kid’s market. The nearby shops, businesses and residents will contribute to the program as well. The organizers have invited a number of choirs to sing carols in the streets.

The Good Market is kind-hearted
The December edition of the Good Market is dedicated to the idea of helping others. “This year, we have been in close collaboration with the non-profit organization Proti prudu that is publishing the magazine Nota Bene and is actively involved in helping homeless people.” says Illah Van Oijen, one of the organizers. The Good Market will hold discussions about social housing and exclusion. All the non-profit organizations coming to market were given their stalls along Nedbalova street free of charge. This way, they get the opportunity to promote their activities or sell Christmas punch and raise some money for charity. The Good Market will feature the special edition of its popular Cat-in-the-bag, which is a package with a surprise inside that you can buy and give to someone you care about.