Dobrý Trh!

.

.

(Please scroll down for the English version.)
Projekt “Svetla mesta” je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Názov: Dobrý trh - Svetlo Mesta
Číslo: CLT03002
Oblasť: Podpora diverzity v kultúre a v umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
Cieľ projektu: Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg
Trvanie projektu: apríl 2016 - apríl 2017
Projektová zmluva v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2487512&l=sk

Výška nenávratného finančného príspevku je 82 400 EUR.

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s 15 krajinami Európskej únie v strednej a južnej Európe.
Prostredníctvom Dohody o európskom hospodárskom priestore (EHP) tvoria Island, Lichtenštajnsko a Nórsko spolu s 28 členskými štátmi Európskej únie spoločný trh. Vo vnútri spoločenstva zdieľa Nórsko spolu s ostatnými európskymi krajinami tie isté hodnoty a zodpovednosť za to, aby sa podporovala rovnosť príležitostí, tolerancia, bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a dôstojná životná úroveň pre všetkých členov spoločenstva.
Už od vzniku Dohody o EHP v roku 1994 poskytli Island, Lichtenštajnsko a Nórsko príspevok na zníženie sociálnych a ekonomických nerovností v EHP. Napriek veľkému pokroku, ktorý sa dosiahol, pretrvávajú v Európe veľké rozdiely v ekonomickom rozvoji a životnej úrovni. Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2009 prinieslo 20 % nárast v počte obyvateľov EÚ, ale len 5 % nárast HDP. Granty EHP a Nórska pomáhajú znížiť existujúce rozdiely. Podpora sa zameriava na oblasti, v ktorých majú prijímateľské krajiny jasné potreby a ktoré sú v súlade s národnými prioritami a širšími európskymi cieľmi.

PODPORA SPOLUPRÁCE
Jedným z hlavných cieľov grantov EHP a Nórska je posilňovať bilaterálne vzťahy. Posilnenie väzieb medzi európskymi krajinami prináša vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám v darcovských aj prijímateľských krajinách. Aby sa docielila spolupráca a výmena poznatkov, všestranne sa podporuje vytváranie partnerstiev medzi donorskými a prijímateľskými organizáciami. Prináša to vzájomný úžitok a zvyšuje kvalitu programov a projektov. Každý program má vyčlenené prostriedky na podporu tvorenia sietí a partnerstiev pri iniciatívach, o ktoré je spoločný záujem.

KĽÚČOVÉ OBLASTI PODPORY
Poskytovanie prostriedkov sa uskutočňuje prostredníctvom 147 programov v 15 prijímateľských krajinách. Pridelenie prostriedkov pre jednotlivé krajiny sa uskutočňuje na základe počtu obyvateľov a HDP na obyvateľa. Podľa tohto kľúča je najväčším prijímateľom Poľsko, nasledované Rumunskom, Maďarskom a Českou republikou.

"Granty EHP a Nórska - Vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu"
Viac informácií na http://eeagrants.org.
-------------------------
The project “The Good Market - The Light of The City” is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Project name: The Good Market - The Light of The City
Project number: CLT03002
Program area: Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage
Program target: Increased awareness of cultural diversity and enhancing intercultural dialogue
Trvanie projektu: April 2016 - April 2017
The project contract in the Central register of contracts: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2487512&l=sk

The amount of the grant is 82 400 EUR.

„Save the heritage of our ancestors“

The EEA Grants and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 16 EU countries in Central and Southern Europe.
Through the European Economic Area (EEA) Agreement, Iceland, Liechtenstein and Norway are partners in the internal market with the 28 EU member states. We also share common values and responsibility with other European countries to promote equality of opportunity, tolerance, security, environmental sustainability and a decent standard of living for all.
Ever since the establishment of the EEA Agreement in 1994, Iceland, Liechtenstein and Norway have provided funding to reduce social and economic disparities in the EEA. Despite much progress in Europe, gaps in economic development and living standards persist. The expansions of the EU in 2004 and 2007 brought a 20% increase in the EU's population, but only a 5% increase in GDP. Through the EEA and Norway Grants, we are helping to reduce disparities. The funding is targeted on areas where there are clear needs in the beneficiary countries and that are in line with national priorities and wider European goals.

PROMOTING COOPERATION
Strengthening bilateral relations is a primary objective of the EEA and Norway Grants. Strengthening ties between European countries brings mutual benefits for institutions and organisations in both the donor and beneficiary countries.

To enhance cooperation and knowledge exchange, partnerships between organisations in the donor and beneficiary countries are widely encouraged for mutual benefit and strengthening of the programme and project’s quality. Funds are set aside in all beneficiary countries to support networking and foster project partnerships on initiatives of mutual interest.

KEY AREAS OF SUPPORT
Funding is channelled through 147 programmes in the 15 beneficiary countries. Country allocations are based on population size and GDP per capita, making Poland the largest beneficiary state, followed by Romania, Hungary and the Czech Republic.

"EEA Grants - Create and share results together"
More information at http://eeagrants.org.